ಗಾಂಧಿ150 - ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಕಾಂಕ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು :