ಗಾಂಧಿ150 - ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು :