ಗಾಂಧಿ150 - ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕಿಗ್ಗಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು :