ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 18 ರಿಂದ ಜನವರಿ 22 ರವರೆಗೆ ನೆಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ರಂಗತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ :