ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ


ಕ್ರ.ಸಂ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಹೆಸರು

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವರ್ಷ

1.

ಶ್ರೀ ವಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

2014

2.

ಡಾ. ನ. ರತ್ನ, ಮೈಸೂರು

2015

3.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಜಿ. ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು

2016

4.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಸತ್ಯು, ಬೆಂಗಳೂರು

2017