ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ


ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೧
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: academy.nataka@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ: 080-22237484
www.karnatakanatakaacademy.com