ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಗಳು

ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ - ಇಳ್ಕಲ್

ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ಕಾಸರಗೋಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ಹುಳಿಯಾರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ಹಾಸನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ಗದಗ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ