೨೦೧೮-೨೦೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ


ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಭಿರ - ಕಾಟಂನಲ್ಲೂರು


ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ


ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಗಳು


ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ - ಇಳ್ಕಲ್


ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ


ಕಾಸರಗೋಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ


ಹುಳಿಯಾರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ


ಹಾಸನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ