ಹುಳಿಯಾರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ


ಹಾಸನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ


ಗದಗ ನಾಟಕೋತ್ಸವ


ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ


ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು