ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ರಂಗಭೂಮಿ


ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ರಂಗಭೂಮಿ

(ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ)