ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು


(ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ)

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ - ಡಾ|| ಕೆ. ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ